Home » ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคนิคการทำข่าว, เทคนิควิทยุกระจายเสียง, เทคนิควิทยุโทรทัศน์

การ Focus Group แสวงหาความรู้ เรื่อง การผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์เชิงคุณภาพ

5 เมษายน 2010 One Comment

การประชุม Focus Group แสวงหาความรู้ เรื่อง การผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการประชุม Focus Group ในที่ 25 มีนาคม 2553เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ เรื่องการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์ ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการทำข่าวเชิงคุณภาพทั้งข่าววิทยุกระจายเสียง และข่าวโทรทัศน์ โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนจากสถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และผู้ปฏิบัติงานด้านข่าววิทยุและโทรทัศน์ของสปข.3 และนำความรู้ที่ได้มาจัดทำกระบวน การผลิตข่าววิทยุ –โทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าววิทยุ / โทรทัศน์ ในสังกัด ได้ทดลองใช้กระบวนงานดังกล่าว และนำผลการทดลองใช้มาประมวลผล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ต่อไป

ประเด็นที่นำเสนอให้ที่ประชุมแสดง ความคิดเห็น ได้แก่ การนำเสนอข่าวเชิงคุณภาพ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้

การทำข่าววิทยุกระจาย เสียง

นางขนิษฐา ศรีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

 • การนำเสนอข่าวควรคำนึงถึงเวลาของการนำเสนอว่าเป็นช่วงที่ได้รับ ความสนใจจากผู้ฟังหรือไม่
 • การเลือกข่าวที่จะนำเสนอควรคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก โดย ให้ข้อคิดว่า “คนฟังอยากรู้อะไร และข่าวตอบสนองหรือไม่”
 • ผู้นำเสนอข่าว ควรมีวิธีการนำเสนอที่ดี คำนึงถึงคุณภาพของเสียง และการใช้ภาษา และลีลาที่ดี
 • ผู้สื่อข่าวต้องมีความตื่นตัว หมั่นศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมสัมมนาบ่อย ๆ เนื่องจากจะได้รับองค์ ความรู้เพิ่ม แลกปลี่ยนประสบการณ์ และมีความกระตือรือล้น
 • ผู้สื่อข่าวต้องมีความทุ่มเท พยายามทำข่าวเชิงลึก
 • การทำข่าวในปัจจุบันต้องดูคู่แข่งว่าเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว เขาทำอะไรไปแล้ว
 • ประเมินผลการรับฟังด้วย มีผู้ฟังมากน้อยขนาดไหน

วิทยากร : นายไพฑูรย์ ศุภสุข บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

 • องค์กรต้อง focus กลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจน เช่น กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คนระดับกลาง) และนำเสนอข่าวให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ผู้สื่อข่าวต้องเขียนข่าวให้คนระดับกลางอยากรู้ ผู้สื่อข่าวมักทำข่าวเปิด-ปิด
 • การทำข่าวคุณภาพต้องวางแผนในระยะยาว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้บริหาร ต้องวางระบบความคิดไปในทิศทางเดียวกัน
 • ผู้สื่อข่าวต้องหาเวลาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จาก Tnternet ผู้สื่อ ข่าวต้องพัฒนาตนเอง ข่าวเปิด-ปิด ไม่มีโครอยากฟัง
 • เพื่อความคุ้มค่าของ การทำข่าวผู้สื่อข่าวควรหาช่องทางการออกอากาศหลายช่องทาง ข่าววิทยุและข่าวโทรทัศน์ควรใช้ข่าวร่วมกันได้ และควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายรายการและฝ่ายข่าว

วิทยากร : ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร

 • จากทฤษฎีข่าวทั่วไปที่ผู้สื่อข่าวรู้จักดีอยู่แล้ว (สด ใหม่ สดเร็ว ผลกระทบ ใกล้ชิด) ขอเพิ่มเติมประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องความก้าวหน้า ความ เด่น สำคัญ ขัดแย้ง และเพิ่มความสนุกสนานขบขัน จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น และต้องมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทำข่าวให้น่าสนใจ ต้องตอบสนองเบื้องลึกในความรู้สึกของคน อาจจะต้องเติมสีสัน ความสนุก
  เช่น เสนอความความขัดแย้ง ความขัดแย้งนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นความอยากรู้ของผู้ใช้สารหรือไม่
 • การทำข่าวสัมมนา เขียนประเด็นนำ การสัมมนาเป็นส่วนประกอบ
 • บางครั้งสื่อตกเป็นเหยื่อของแหล่งข่าว ไม่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ แหล่ง ข่าวควรชัดเจนตรวจสอบได้ เช่น ข่าววิทยุเปิดเทปเสียงสัมภาษณ์ ควรกลั่นกรอง สรุป ก่อนนำมารายงาน (บางข่าวเปิดเสียงสัมภาษณ์ที่อัดมายาว ๆ บางครั้งเสียงไม่มีความชัดเจน ก็นำมาออกอากาศ)
 • การนำเสนอควรนำเสนอข้อเท็จจริง ความถูกต้อง มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง
 • วิทยากร : อ.จิรภัทร กิต ติวรางกูล อาจารย์ ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 • การทำข่าวเชิงลึกควรเริ่มต้นให้น่าสนใจ ดีกว่านำสิ่งที่น่าสนใจไปไว้หลัง ๆ เพราะบางทีผู้ฟังไม่รอฟัง
  และการทำข่าวเชิงลึก ทำสั้น ๆ ก็ได้ง่าย พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อต้องการแบบสั้น ๆ
 • ข่าวที่นำเสนอควรดูว่าเขาทำอะไร และไปกระทบกับอะไรบ้าง
 • ควรเพิ่มช่องทางข่าวทาง Internet
 • ภาคประชาชนไม่ค่อยได้เป็นแหล่งข้อมูล บางข่าวประชาชนน่าจะเป็นแหล่ง ข้อมูลได้ดี

ผอ.สปข.3

 • ผู้สื่อข่าวต้องใฝ่รู้ ทำการบ้าน ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้สื่อข่าวต้องฝึกฝน หาข้อมูล เพื่อทำข่าวเชิงลึกมากขึ้น แม้จะยากแต่ก็ต้องมีความพยายาม

คุณชนิสา ชมศิลป์

 • เนื้อหาของข่าวยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
 • การเพิ่มลูกเล่น ใส่เกล็ดข่าวที่ไม่ได้เขียนในข่าวเล่าให้ฟัง ทำให้ข่าวมีเสน่ห์มากขึ้น

คุณพยนต์ ยศสุพรหม

 • การมอบหมายงานบางครั้งมากเกินไป
 • กลุ่มเป้าหมายของข่าว สวท.ชม.เป็นกลุ่มผู้ฟังอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ควรรู้เท่าทันแหล่งข่าวระมัดระวังการนำเสนอของแหล่งข่าวที่นำเสนอ ความรู้สึกของตนเอง
 • เห็นด้วยกับการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจซ้ำ เพื่อความคุ้มค่าของการผลิตข่าว

การทำข่าวโทรทัศน์
วิทยากรมีความเห็นว่าการทำข่าววิทยุ – โทรทัศน์ เชิงคุณภาพมีลักษณะใกล้เคียงกัน จะมีความแตกต่างบ้างซึ่งสรุปได้ ดังนี้

 • ดูกลุ่มเป้าหมายและการผลิตข่าวที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ควรคำนึงถึงความหลากหลายในทุกด้าน ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนจะส่งผลต่อเนื่องกับรูปแบบการนำเสนอ วัน เวลาออกอากาศ
 • การประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเรื่องสำคัญมาก บางสำนักข่าวประชุมเช้า-บ่าย โดยให้ ผู้สื่อข่าวเวียนกันทำหน้าที่บรรณาธิการ
 • ฉาก การจัดแสง ควรคำนึงถึง และให้มีความเหมาะสมกับรายการข่าวด้วย
 • การใช้แฟ้มภาพควรขึ้นคำว่าแฟ้มภาพ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด สับสนของผู้ชม
 • ภาพและเสียงที่ออกอากาศควรมีความสอดคล้องกัน
 • แนะนำให้มี (idea team) ซึ่ง มีบุคคลภายนอกมาช่วยคิดรูปแบบรายการ ประเด็นข่าว ฯลฯ
 • ผู้ประกาศ ควร ดูที่สมองและการนำเสนอที่ดีมากกว่าความสวย
 • ยกตัวอย่างรายการมองเมืองเหนือ ต้องการเห็นการคุยอะไรที่เป็นเชิงลึกมากกว่านี้ อาจต้องมีทีมสนับสนุน ทำรายการให้คนระดับกลางดู ต้องหาประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้และต้องการจะรู้
 • การทำงานเป็นทีมระหว่างทีมข่าวและทีมรายการหากบูรณาการการทำงาน ร่วมกันได้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทำงานร่วมกันควรจะมีการแบ่งขอบเขตการทำงานงานกันให้ชัดเจนด้วย
 • ให้ความสำคัญกับเนื้อหาข่าวที่มีผลกระทบกับประชาชนการจับประเด็น ผลกระทบ จะทำให้มีผู้ชมมากขึ้น วิเคราะห์เชิงจิตวิทยาลงรายละเอียดเพิ่มขึ้น
 • ให้ความสำคัญกับเครือข่ายมากขึ้น

One Comment »

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.