Home » Headline

Knowledge Management 2555

21 สิงหาคม 2012 No Comment

                   ในปีงบประมาณ 2555 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ดำเนินการจัดการความรู้  โดยพิจารณาเลือกจัดการความรู้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร เลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการ คือ “การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย” ในประเด็นของการนำระบบสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร และ การบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

                    การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร ได้นำระบบ Web Conference มาใช้ในการประชุมทางไกลกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เพื่อการสื่อสารแผนงาน/โครงการกับผู้ปฏิบัติงาน  ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

                    การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการผลิตรายการวิทยุ “Multi Radio by net” โดยใช้ระบบ Web Conference เชื่อมโยงสัญญาณการจัดรายการวิทยุพร้อมกัน ๑๐ สถานี   การผลิตรายการโทรทัศน์ “มองเมืองเหนือ” ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษหรือรายงานพิเศษ ผ่านระบบ Web Conference เป็นการรายงานสถานการณ์สดจากในพื้นที่ เป็นต้น

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.