Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

COP สปข.3 นำระบบ Web Conference มาใช้ได้ผลเกินคาด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครึ่ง

30 สิงหาคม 2012 No Comment

           สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในองค์ความรู้ เรื่อง “การบริหารองค์กรที่ทันสมัย โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ และการบริหารงานขององค์กร” ผลที่ได้พบว่า การนำระบบสารสนเทศมาใช้ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครึ่ง

                                                                                                           

   

  

          สืบเนื่องจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ดำเนินการจัดการความรู้ โดยพิจารณาเลือกจัดการความรู้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร ในองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ความสำคัญกับ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร และ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรโดยนำระบบ Web Conference มาใช้ในการประชุมทางไกลกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อการสื่อสารแผนงาน/โครงการกับผู้ปฏิบัติงาน ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการผลิตรายการวิทยุ “Multi Radio by net” โดยใช้ระบบ Web Conference เชื่อมโยงสัญญาณการจัดรายการวิทยุพร้อมกัน 10 สถานี การผลิตรายการโทรทัศน์ “มองเมืองเหนือ” ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษหรือรายงานพิเศษ ผ่านระบบ Web Conference เป็นการรายงานสถานการณ์สดจากในพื้นที่

การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มวิทยุกระจายเสียง : การผลิตรายการวิทยุ “ Multi Radio by Net” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผู้จัดรายการ ผู้รับผิดชอบเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานส่วนข่าวและรายการภูมิภาค และส่วนเทคนิค โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม คือ นางรติพร บุญคง หัวหน้ากลุ่มรายการ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 2.กลุ่มวิทยุโทรทัศน์ : การผลิตรายการโทรทัศน์ “TV by Net” แบ่งเป็นการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านระบบ Web Conference และ การรายงานข่าวโทรทัศน์ ผ่านระบบ Web Conference ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้จัดรายการ ผู้สื่อข่าว ผู้รับผิดชอบเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานส่วนข่าวและรายการภูมิภาค และส่วนเทคนิค โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม คือ นายพยนต์ ยศสุพรหม หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุรชัย เงินคำคง ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

3.กลุ่มการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนส่วนข่าวและรายการภูมิภาค นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ส่วนเทคนิค โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม คือ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

          ในการประชุมกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มได้หารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการนำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ตามสื่อที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คู่มือการผลิตรายการวิทยุ “ Multi Radio by Net” คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์ “TV by Net” และ คู่มือการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ผลจากการหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันหาแนวทางและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยประเด็นสำคัญที่ได้จากผลการประชุมของทุกกลุ่ม คือ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบ Web Conference เมื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์กร และงานด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้มากกว่าครึ่ง

ตัวอย่างเช่น การจัดรายการนอกสถานที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายรถดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดสัญญาณ 100 กิโลเมตรแรก ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 64,200 บาท หากนำระบบ Web Conference มาใช้จะเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30 บาท เป็นต้น

                                                                                                                                                                                                                             เรียบเรียงโดย …   ลัดดารัตน์ สุขกิจประเสริฐ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.