Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ, เรื่องทั่วไป

เมื่อต้องเทียบเวลาคอมพิวเตอร์

3 มิถุนายน 2009 No Comment

โดยปกติทั่วไปจะมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สักกี่คนที่คิดตั้งสัญญาณนาฬิกาให้ตรงตามเวลามาตรฐาน เมื่อผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงงานพิมพ์เอกสาร, ใช้ค้นหาและรับ-ส่งข้อมูล ทาง Internet, รับส่ง e-Mail หรือใช้เล่นเกมทั่วไปหรือเกมออนไลน์เท่านั้น
     จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ประกอบกับได้มีประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง หลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูลการจารจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ฯ ซึ่งมีเนื้อหาใน พรบ. และประกาศดังกล่าวที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเวลาของคอมพิวเตอร์ไว้ในส่วนความหมายของ “ข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์” ไว้ว่า
     ข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น”

ทั้งนี้ยังได้กำหนดข้อบังคับสำหรับผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามไว้ในมาตราที่ 26 ระบุว่า
“มาตรา ๒๖   ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
     ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
     ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
      ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทได อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศกระทรวงฯ ในข้อ 9 ไว้ว่า
     “ข้อ ๙ เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้ให้บริการต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิด ให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล(Statum0) โดยผิดพลาดไม่เกิน๑๐ มิลลิวินาที”

จากการตราพระราชบัญญัติฯ และประกาศกระทรวงฯดังที่ได้กล่าวมา ส่งผลให้ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องตั้งสัญญาณนาฬิกาให้ตรงตามมาตรฐาน และผู้ใช้บริการควรตั้งนาฬิกาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานเวลาที่ตรงกัน และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพื่อความแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูลอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ สำหรับเครือข่ายภายในสปข.3 ได้จัดทำเครื่องให้บริการเวลา (Network Time Server: NTP) เพื่อให้เครื่องฯในเครือข่ายได้ใช้อ้างอิงไว้แล้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ Network Administrator

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.