Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

สปข.3 จัดประชุมชี้แจงทางไกลครั้งแรก

22 สิงหาคม 2012 No Comment

          วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2555  น.ส.ชนิสา ชมศิลป์  ผอ.ส่วนแผนงานฯ  สปข.3  ประสานงานจัดประชุมทางไกล (online conference) ณ ห้องประชุมส่วนแผนงานฯ  เพื่อชี้แจงภารกิจการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555 ให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่ง สปข.3  ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้ประหยัดงบประมาณในการเดินทาง สามารถสอบถาม โต้ตอบ สนทนา ผ่านระบบ online conference โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สารสนเทศ สปข.3 เชื่อมโยงสัญญาณ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวชนิสา  ชมศิลป์ เป็นประธาน การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Web Conference

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวชนิสา  ชมศิลป์ ถ่ายทอดแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติ และชี้แจงกรอบการดำเนินโครงการแก่ผู้ปฏิบัติ ๑๒ สถานี

 

การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Web Conference แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๑๒ สถานี

ผอ.สทท.เชียงใหม่  ผอ.สขร. และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการประชุม ฯ

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.