Home » การประชาสัมพันธ์

สปข.๓ จัดกิจกรรม CoP “พัฒนาศักยภาพช่องทางสื่อและบุคลากร ฯ ”

17 ตุลาคม 2013 No Comment

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) พัฒนาศักยภาพช่องทางสื่อและบุคลากร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

          นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) เรื่อง พัฒนาศักยภาพช่องทางสื่อและบุคลากร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สปข.๓ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสำนัำกประชาสัมพันธ์เขต ๓ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้จัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติืงานด้านสารสนเทศ จาก สวท. ๑๐ สถานี  สวศ. ๒ สถานี  และ สทท.เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และร่วมพิจารณาร่างคู่มือการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ Online by internet เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

         การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (CoP) ฯ ได้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยกลุ่มวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วย สถานีวิทยุ ฯ ๑๐ สถานี และสวศ. ๒ สถานี ในสังกัดพื้นที่ สปข.๓ ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการออกอากาศทั้งภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ตของแต่ละ สวท. ตามผังรายการประจำวัน  (ตั้งแต่เปิดสถานี-ปิดสถานี) โดยข้อสรุปที่ได้ คือ ทุกสถานี ฯ มีความพร้อมที่จะดำเนินรายการโดยออกอากาศทั้งภาพและเสียง  ซึ่งบางสถานีนอกจากจะเห็นภาพผู้ดำเนินรายการแล้ว จะใช้วิธีแทรกภาพโลโก้ สถานที่ท่องเที่ยว แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

           ด้านการพัฒนารายการรอบบ้านล้านนา ซึ่งจัดผ่านระบบ Multi Radio By Net ทุกสถานีให้ความสำคัญกับการซักซ้อมการดำเนินรายการก่อนออกอากาศ เพื่อให้รูปแบบรายการมีความน่าสนใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับสคริปท์รายการที่ควรมีประเด็นข้อมูลที่ชัดเจน มีเนื้อหาเชิงลึกที่ตรงประเด็น เืพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้รับฟังมากที่สุด

          ในส่วนของวิทยุโทรทัศน์  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สทท.เชียงใหม่)จะพัฒนาในเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่าง สทท.เชียงใหม่ และสวท. ในส่วนภูมิภาค คือ

          การเปิดหน้าออกอากาศในรายการมองเมืองเหนือ จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. ซึ่งจะแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงการออกอากาศระหว่างห้องส่ง สทท.เชียงใหม่ และสวท.ในสังกัด โดยอาจมีการส่งภาพ insert จาก สวท. ที่มีการเชื่อมโยงกันและประสานการดำเนินการร่วมกันล่วงหน้า ใช้ภาษาคำเมือง โดยได้ข้อสรุปว่า สวท.ที่พร้อมจะนำร่องในการออกอากาศ ได้แก่ สวท.น่าน สวท.แพร่ และสวท.แม่สะเรียง

  


 

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.