Home » เทคนิควิทยุกระจายเสียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ (PRO RADIO D.J.) รุ่นที่ 4 การผลิตสารคดีวิทยุ”

28 กรกฎาคม 2011 No Comment

จากบทบาทภารกิจสำคัญของ กรมประชาสัมพันธ์ ด้านการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร จากรัฐสู่ประชาชน ตลอดจนเป็นสื่อกลางที่สะท้อนความคิดเห็นความต้องการของประชาชนกลับไปสู่รัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ในรูปแบบของการผลิตสื่อที่มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ

การผลิตสารคดีวิทยุ เป็นรูปแบบรายการวิทยุที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูล เนื้อหา ในประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างรอบด้านแล้ว การผลิตสารคดียังถือเป็นงานวรรณกรรม ที่ต้องเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบ มีการผูกเรื่องให้น่าสนใจ ทำให้มีอรรถรส ได้อารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม ซึ่งผู้ผลิตสารคดีจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และความรอบรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี

ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้านข่าวและรายการ จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ “PRO RADIO D..J.” รุ่นที่ 4 การผลิตสารคดีวิทยุ เพื่อ “ทำสารคดีให้มีชีวิต” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 22 คน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2554 รวม 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดรับกับโครงการประกวดรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรคือ นายธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี ซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลระดับชาติ และนางสาวกิติมาภรณ์ จิตราทร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อดีตผู้สื่อข่าว และผู้ลงเสียงสารคดี เป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรม บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี การบรรยายเรื่อง ทักษะเบื้องต้นของสารคดี สารคดีมีชีวิต หัวใจของการผลิตงานสารคดี เทคนิคและประสบการณ์การผลิตรายการสารคดีวิทยุ และการฝึกภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องออกไปเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ บุคคลในวิชาชีพต่างๆ ที่ใช้เสียงเลี้ยงชีพ เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้เสียงเป็นเอกลักษณ์เรียกลูกค้า เพื่อนำมาผลิตสารคดีวิทยุ หัวข้อ “คนขายเสียง” ความยาว 3 นาที และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในวันที่ 2 ของการจัดอบรม พร้อมฟังทัศนะพิจารณ์ จากวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้มีการจัดทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง ก่อนและหลังการจัดอบรม (Pre-test,Post -test) พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อการผลิตสารคดีวิทยุมากขึ้น

จากการเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม จากแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการอบรม ต่อความ พึงพอใจในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ (Pro Radio D.J.) รุ่นที่ 4 ด้านการผลิตรายการสารคดีวิทยุ สรุปได้ดังนี้
ด้านข้อมูลทั่วไป
- ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 57 % เพศชาย 43 % – อายุเฉลี่ยโดยรวม 36 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 67 ระดับ ปวส./อนุปริญญาร้อยละ 19 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 14
- ประสบการณ์ทำงานของผู้เข้ารับการอบรม มีอายุการทำงานเฉลี่ย 11 ปี
ด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
- ความพึงพอใจต่อเนื้อหา ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 67 มากที่สุดเป็นลำดับรองลงมา และปานกลาง เป็นลำดับถัดมา
- ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 57 และมากที่สุดร้อยละ 43
- ความรู้ที่ได้รับมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 48 มากที่สุดร้อยละ 43 และปานกลางร้อยละ 9
- ด้านหัวข้อในการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เห็นว่าหัวข้อการฝึกอบรมมีความน่าสนใจ ตรงตามจุดประสงค์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม แสดงออก อยู่ในระดับมากร้อยละ 57 และมากที่สุดรองลงมา
- ด้านวิทยากรจัดอบรม มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ต่อเนื้อหา ที่จัดอบรม มีความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 62 ระดับมากร้อยละ 38
- การให้คำอธิบาย ตอบข้อปัญหา ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมของวิทยากร ,การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนด , เอกสารประกอบการสัมมนาครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่บรรยาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 57 มากที่สุดร้อยละ 38 และระดับปานกลางรองลงมา

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค) ต่อการอำนวยความสะดวกในการจัดอบรม ความเอาใจใส่ ให้ข้อมูล ความรวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 57 มากที่สุดร้อยละ 38 และระดับปานกลางรองลงมา
- ด้านความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม (ห้องประชุม สปข.3) , อุปกรณ์ประกอบการจัดอบรม (เสียง/ภาพ) พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 57 มากที่สุดร้อยละ 29 และปานกลางรองลงมา
- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความ พึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ ร้อยละ 67 และระดับมากที่สุด ร้อยละ 33 และปานกลางรองลงมา

สำหรับกิจกรรมต่อเนื่อง หลังจากจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ (PRO RADIO D.J.) รุ่นที่ 4 แล้ว ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค จะจัดประกวดสารคดีวิทยุในกลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดสารคดีวิทยุระดับประเทศ ที่ กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (สปต.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) จัดขึ้นต่อไป

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.