Home » เทคนิควิทยุกระจายเสียง, เทคนิควิทยุโทรทัศน์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) “การผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์” เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม

21 กรกฎาคม 2011 No Comment

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops)
“การผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์” เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม   
 วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

.....................................................

             สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) “การผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์” เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ผู้จัดรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑๐ สถานี , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ๒ สถานี ,ผู้จัดรายการโทรทัศน์ จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕

 

 

สาระสำคัญของการประชุม ฯ สรุปได้ดังนี้

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) “การผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์” เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม

กิจกรรมที่หนึ่ง

๑. การกำหนดตลาดเฉพาะกลุ่ม
          
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) โดยเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นกลุ่มผู้รับฟังหลักหรือกลุ่มเป้าหมายหลัก
๒. กระบวนการผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์
          
หลังจากที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงกระบวนการผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์ โดยเห็นว่า กระบวนการผลิตสารคดี ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก คือ
                   (๑) ขั้นตอนก่อนการผลิตสารคดี ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                           
๑. การเลือกเรื่อง ๕. ดูสถานที่
                            ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ ๖. เรื่องลำดับประเด็นเนื้อหา
                            ๓. หาข้อมูล ๗. เขียนบท
                            ๔. วางโครงเรื่อง/วิธีการนำเสนอ ๘. วางแผนการถ่ายทำ
                   (๒) ดำเนินการผลิต ประกอบด้วย
                            ๑. ถ่ายทำ ๓. การจัดแสง
                            ๒. สัมภาษณ์ ๔. บันทึกเสียง
                   (๓) หลังการผลิต ประกอบด้วย
                            ๑. ทำกราฟิก
                            ๒. สัมภาษณ์
                            ๓. การจัดแสง
                            ๔. บรรยาย
                            ๕. Mix เสียง
             ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตสารคดี ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดในบางขั้นตอนของผังกระบวนการผลิตสารคดี ดังนี้
                             ๑.ประเด็น / หัวข้อเรื่อง
                                 
การกำหนดประเด็น/ หัวข้อเรื่อง อาจได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือผู้ผลิตกำหนดเรื่องตามแผน,โครงการ,เฉพาะกิจ,สถานการณ์,เหตุการณ์ หรือ นโยบายรัฐบาล โดยประเด็นที่กำหนดควรมีประเด็นเดียวในหนึ่งเรื่อง
                                 ตัวอย่างประเด็นที่กำหนด เช่น โครงการลิ้นจี่ /ลำไย , การจำนำข้าว ประกันราคาข้าว,ผลกระทบจากสภาวะอากาศ , การวิจัยพืช/ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ,พืชเกษตรใช้น้ำน้อย ,วิถีเกษตรพอเพียง ฯลฯ
                             ๒.วางแผนการผลิต
                                 
สำหรับขั้นตอนวางแผนการผลิต ที่ประชุมได้เพิ่มขั้นตอนนี้และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนวางแผนการผลิต คือ
                                         ๒.๑. กำหนดวัตถุประสงค์
                                         ๒.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
                                         ๒.๓ กำหนดระยะเวลาในการผลิต
                                         ๒.๔ กำหนดช่วงเวลาในการเผยแพร่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
                                         ๒.๕ กำหนดงบประมาณ
                                         ๒.๖ กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
                                         ๒.๗.กำหนดโครงเรื่อง เช่น เรื่องศัตรูพืชตอน “เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล” (จำนวนตอนพิจารณาจากรายละเอียดของเรื่อง/ความยาวของเรื่อง) หรือโครงการลำไย ประเด็นควรต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการนำเสนอตามนโยบายรัฐบาล/สถานการณ์ ปัญหาและเจาะเข้าสู่
                                                  ประเด็นในพื้นที่
                                ๓. ประชุมชี้แจงคณ ะทำงาน
                                ๔. วางแผนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
                                       ควรมีการเตรียมการ โดยศึกษาข้อมูลจากทุกสื่อ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล เช่น นักวิชาการ เกษตรอำเภอ/จังหวัด
                                       พัฒนาที่ดิน เกษตรกร
                                ๕. เขียนบท
                                      
การเขียนบทสารคดีที่ดี ควรประกอบด้วย
                                                – เรียงลำดับความสำคัญของเรื่อง
                                                – เชื่อมโยงเรื่องราวดี
                                                – ใช้ภาษาสละสลวย
                                                – ภาษาที่ใช้ไม่เป็นทางการ ไม่เป็นภาษาพูด และสร้างจินตนาการ
                                                – กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก
                                                – ควรมี Climax ของเรื่อง
                                                – ประเด็นดี ลึกและรอบด้าน
                                                – เริ่มต้นตื่นเต้น กลางกลมกลืน จบจับใจ ตอนจบห้ามสอนคนฟัง หรือ ทิ้งประเด็นให้คิดต่อ 
                                                     และควรมีการกำหนดเสียงประกอบ เช่น
                                                           -การสัมภาษณ์ความคิดเห็นประเด็นเดียว Vox Pop , การสัมภาษณ์หลายประเด็น sound bite
                                                           -เสียงบรรยากาศ (จริง / ตกแต่งขึ้นเอง /sound effect)
                                                        กำหนดดนตรีประกอบ
                                                           – ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง (ถ้าเป็นไปได้ควรแต่งใหม่)
                                 ๖. ขั้นการผลิต กระบวนการในขั้นตอนการผลิต ควรดำเนินการดังนี้
                                                 ๖.๑ ความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงานและมอบหมายงาน
                                                 ๖.๒ นอกสถานที่
                                                             – บันทึกเสียงสัมภาษณ์ / เสียงประกอบ
                                                             – หาข้อมูลเพิ่มเติม
                                                 ๖.๓ ในสถานที่
                                                             – ปรับปรุงบทให้สมบูรณ์
                                                             – ตัดต่อเสียงสัมภาษณ์ sound bite , Vox Pop
                                                             – ลงเสียงบรรยายและตัดต่อ
                                                             – จัดทำ Mapping ลำดับขั้นตอนการบันทึกเสียง
                                                             – ใส่เสียงประกอบ/ดนตรีประกอบ
                                                             – Mix เสียง
                                                             – ตรวจสอบและแก้ไข
                                                               หมายเหตุ หากสารคดีมีหลายตอน ควรมีจิงเกิ้ล และไตเติ้ล
                                 ๗. ตรวจสอบคุณภาพเพื่อบรรจุผังรายการ
                                 ๘. เผยแพร่ออกอากาศ
                                 ๙. รายงานผลการผลิตและเผยแพร่
           นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับฟังการบรรยาย เรื่องเทคนิคการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เพื่อใช้ในการผลิตสารคดีวิทยุและโทรทัศน์ จาก รศ.ภูพายัพ ยอดมิ่ง อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.