Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Web Conference ครั้งที่ ๓

22 สิงหาคม 2012 No Comment

การประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Web Conference ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พืชเกษตรปลอดภัย

รูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Web Conference

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.