Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Web Conference ครั้งที่ ๔

22 สิงหาคม 2012 No Comment

การประชุมทางไกลผ่าน ระบบ Web Conference ครั้งที่ ๔
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ผอ.สผป. ประชุมสื่อสารแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ผ่านระบบ Web Conference

หัวหน้างานการเงินซักซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.