Home » เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สปข.๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

22 สิงหาคม 2012 No Comment

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สปข.๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐ น . ณ ห้องประชุม สปข.๓

ผอ.สปข.๓ ประธานการประชุมคณะทำงาน KM

คณะทำงานการจัดการความรู้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงาน

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.