Home » เทคนิควิทยุกระจายเสียง, เทคนิควิทยุโทรทัศน์

การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสรรค์ เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม

21 กรกฎาคม 2011 No Comment

การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การผลิตรายการสารคดีวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม” (Niche Market)
โดย รศ.ภูพายัพ ยอดมิ่ง
อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓


…………………………

     ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
ได้แก่ ผู้จัดรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑๐ สถานี ,
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ๒ สถานี,ผู้จัดรายการโทรทัศน์จาก
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานการจัดการความรู้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จำนวน ๓๐ คน เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้
เรื่อง การผลิตรายการสารคดีวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
โดย รศ.ภูพายัพ ยอดมิ่ง อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
 
 
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 ธรรมชาติและลักษณะของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (Nature Of Media) แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑.สื่อทางภาพVisual Media เป็นสื่อที่เปิดเผยจินตนาการ มักถูกมองข้ามความสำคัญ ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิตมากกว่า
สื่อทางภาพมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็นมโนทัศน์ ไม่อาศัยจินตนาการของผู้เสพสื่อหรือกลุ่มเป้าหมาย แต่เน้นที่การสื่อความหมาย
ข้อควรคำนึงของสื่อทางภาพควรให้ความสำคัญกับภาษาภาพเป็นหลัก อย่านำเรื่องราวของภาษาเสียง เช่น เสียงบรรยาย คำอธิบาย ข้อความประกอบมาใช้ประกอบมากเกินไป
ควรปล่อยให้ภาษาภาพทำหน้าที่ของตัวเองลักษณะทางโครงสร้างสื่อทางภาพ แบ่งเป็น โครงสร้างทางภาพ แสง เสียง
ส่วนเนื้อหาแบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ
- เทคโนโลยีการผลิต เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต
- ศิลปะการผลิต การถ่ายทำ ภาษาภาพภาษาเสียง ศิลปะว่าด้วยเรื่องของการทำบท
- การบริหารจัดการผลิต เกี่ยวข้องกับการเตรียมการผลิต การบริหารงบประมาณ
๒.สื่อทางเสียง Audio Media สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อที่เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการไว้ให้กลุ่มเป้าหมายได้คิดแบบกว้างไกล เป็นสื่อแห่งการสร้างจินตภาพ คือ การสร้างภาพในจินตนาการ

นิยามของสารคดี
สารคดี หมายถึง เรื่องราวของความจริงที่เกิดขึ้น เคยเกิดขึ้น หรือเคยมีอยู่ ถูกนำมาผลิตและถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์
การผลิตสารคดี ความยากง่าย อยู่ที่การนำเสนอ เนื้อหา Plot ,Theme, concept สไตล์ และการเขียนบท
แนวคิดหลักการ การผลิตสารคดี
๑.ต้องเป็นความจริง
๒.ถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์
๓. มีความน่าสนใจ
๔. สร้างอารมณ์ร่วม
๕. มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
๖. กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด
๗. ไม่เยิ่นเย้อ
๘.นำเสนอประเด็นเดียว / มีเอกภาพ / มีบทสรุปเดียว
ประเภทของสารคดี
๑.สารคดี ความรู้ทั่วไป โดยแบ่งตามเนื้อหา
๒.สารคดีเชิงข่าว
๓.สารคดีเชิงวิเคราะห์
๔.สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ
๕.สารคดีท่องเที่ยว
๖.สารคดีท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
๗.สารคดีเชิงละคร
๘.สารคดีเชิงบรรยาย
รูปแบบการนำเสนอ
MC นำเสนอแบบมีพิธีกร
Presentor มีผู้นำชม มีผู้เดินเรื่อง อาจเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
Narration สารคดีเชิงบรรยาย
Story Telling นำเสนอเชิงเล่าเรื่อง
Interview นำเสนอเชิงสัมภาษณ์
Talk นำเสนอในลักษณะพูดคุย
Document เชิงสารคดีเจาะลึก
Drama นำเสนอเชิงละคร
Vox Pop การสัมภาษณ์ความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในประเด็นเดียว
Animation ลักษณะสามมิติ
Combination เชิงผสมผสานหลากหลาย
ขั้นตอนการผลิตสารคดี มี ๓ ขั้นตอนคือ
๑. PRE- PRODUCTION ขั้นการเตรียมการผลิต
- Information จัดเตรียมข้อมูล
- Survey สำรวจสถานที่ถ่ายทำ
- Script writting การเตรียมการเขียนบท
- Shooting Plan การเตรียมการถ่ายทำ วางแผนการถ่ายทำ
๒. PRODUCTION ขั้นการผลิต ทั้งในและนอกสถานที่
- Shooting ถ่ายทำ
- Re Shooting ถ่ายทำใหม่ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เช่น เปลี่ยนตัวผู้แสดง หรือ ถูกเซ็นเซอร์
๓. POST – PRODUCTION ขั้นหลังการผลิต ประกอบด้วย
- Main title
- Effect
- Supper Impost การใส่ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
- End Credit ขอบคุณผู้สนับสนุน
- Visual sound special effect การทำผลพิเศษทางภาพให้
- สื่อความหมายอย่างมีคุณภาพ
- Editing การลำดับภาพ
- Narration การบรรยาย
- Music ดนตรีประกอบ
- Song เพลงประกอบ
- Sound Mixing
- Scriptting การทำบท
- Content การจัดประเด็นเนื้อหาให้ลงตัว
มีจุดเด่น
มีความเอกภาพ
มีความสมดุล
มีความต่าง

๑๐ ดีที่ควรตระหนักในการผลิตสารคดี
๑. การคัดเลือกเรื่องดี
๒. เทคนิคการนำเสนอดี โดยคัดเลือกลักษณะโครงสร้างในการนำเสนออย่างเหมาะสม เช่น หากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัตชีวประวัติ ควรใช้รูปแบบการนำเสนอเชิงละคร
๓. เขียนบทดี ใช้ภาษาในการเขียนสละสลวย น่าติดตาม มีการลำดับเรื่องราวน่าสนใจ
๔. การถ่ายทำดี
๕. การบันทึกเสียงดี
๖. การตัดต่อ ลำดับภาพดี
๗.ไตเติ้ล กราฟฟิค CG ดี
๘. ดนตรีประกอบดี / เพลงประกอบดี
๙. เสียงบรรยายดี
๑๐.Sound Mix มิกซ์เสียงดี

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานวิทยุของ สปข.๓
การผลิตสื่อทางเสียงในรูปแบบของข่าว สารคดี ข่าวประกอบเสียงของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุของ สปข.๓ พบว่ามีบางประเด็นที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะด้านเทคนิคการนำเสนอ ซึ่งผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของการนำเสนอโดยต้องคิดประเด็นว่าจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ ขณะที่การใช้ภาษาต้องมีความเป็นเลิศ มีความเข้าใจในภาษา และมีความสามารถในการเขียนบท ไม่ควรเยิ่นเย้อ วกวน หรือมีหลายประเด็นในเรื่องเดียว
ข้อดี ผู้บรรยายเสียงมีน้ำเสียงดี ชวนฟัง เป็นมืออาชีพ

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.