Home » Headline

การจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

10 กรกฎาคม 2013 No Comment

        สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กับการจัดการความรู้ในองค์กร

        ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ โดยพิจารณาเลือกจัดการความรู้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ในองค์ความรู้ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพช่องทางสื่อและบุคลากร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” โดยเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากปี ๒๕๕๕ โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มฐานผู้รับบริการกลุ่มใหม่ โดยบูรณาการสื่อวิทยุและโทรทัศน์เข้าด้วยกัน ดังนี้ 

                     สื่อวิทยุ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ออกอากาศทั้งภาพและเสียง ตามผังรายการทางอินเตอร์เน็ต (ทุกสถานี)

                     สื่อโทรทัศน์  ดำเนินโครงการนำร่องโดยสถานีโทรทัศน์ ผลิตรายการสดร่วมกับสถานีวิทยุในพื้นที่ ความยาว ๓๐ นาที

                    หลังจากที่ได้เลือกองค์ความรู้ ฯ ที่จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพสื่อและบุคลากร แล้ว สปข.๓ จึงได้กำหนดจัดการประชุม Focus Group เพื่อแสวงหาความรู้ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพช่องทางสื่อและบุคลากร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” ผ่านการประชุมทางไกล ระบบ Web Conference เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สปข.๓  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้จัดรายการ สทท.เชียงใหม่ ,ผู้จัดรายการ สวท.ชียงใหม่ ,ผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของ สวท.เชียงใหม่ , สทท.เชียงใหม่ คณะทำงาน KM และ  ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Web Conference ประกอบด้วย ผู้จัดรายการวิทยุ จาก ๙ สถานี คือ สวท.เชียงราย สวท.ลำพูน สวท.ลำปาง สวท.แพร่ สวท.น่าน สวท.แม่ฮ่องสอน  สวท.ฝาง  สวท.พะเยา  และ สวท.แม่สะเรียง    

                   โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ คือ นางนฤมล วันทนีย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ , ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   ด้านเทคโนโลยี  คือ นายพรชัย ศรีกะพา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปข.๓

                  สำหรับ ประเด็นการประชุม Focus Group  เพื่อแสวงหาความรู้  คือ

                   ๑.เทคนิคการพัฒนาช่องทางสื่อ (สารสนเทศ) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการสื่อวิทยุและโทรทัศน์เข้าด้วยกัน

                  ๒. เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ได้ในเวลาเดียวกัน

       ผลจากการร่วมประชุมครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จะได้สรุปสาระสำคัญ เพื่อจัดทำเป็นร่างคู่ มือการพัฒนาช่องทางสื่อเทคโนโลยี (สารสนเทศ) และ ร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ได้นำไปศึกษาทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังจากนั้น จะนำผลที่ได้จากการทดลองปฏิบัติมาร่วมประชุมหารือกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

 Leave your response!

You must be logged in to post a comment.