[27 ก.ค. 2015 | No Comment | ]
การจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ประจำปี ๒๕๕๘

การวิเคราะห์ Key Message

ทักษะสำคัญสำหรับบุคลากรด้านข่าวและรายการ
ในยุคทีวีดิจิตอล วิทยุออนไลน์ โซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้ง่าย บุคลากรด้านข่าวและรายการที่หน้าตาสวยหล่อ ลีลาน้ำเสียงดึงดูด อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป เพราะผู้ชมผู้ฟังต่างมีช่องทางการบริโภคข่าวสารแบบมีสีสัน สร้างความฮือฮา หวือหวา จากสื่อกระแสนิยม และสิ่งเดียวที่จะเป็นตัวช่วยให้สื่อกระแสหลักสามารถมัดใจผู้ชมผู้ฟังได้ คือ การนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บุคลากรด้านข่าวและรายการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ในฐานะ CKO (Chief Knowledge Office) จึงมีดำริให้ คณะทำงาน KM สปข.๓ นำองค์ความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน” มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ในองค์กร KM ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์และสื่อสารของบุคลากรด้านข่าวและรายการในสังกัด สปข.3 โดยมีการจัดประชุม Focus Group เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เพื่อแสวงหาความรู้ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ สื่อมวลชนในพื้นที่ และทีมข่าว VOA ภาคภาษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย
1.รศ.ธีรภัทร วรรณนฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (อดีต ผอ.สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน)
2.อาจารย์นฤมล วันทนีย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3.นายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐ ภาคเหนือ
4.อาจารย์สุรพล เจียตระกูล ผู้ก่อตั้ง Mobile Radio Station (Online) YOURS RADIO

ทีมข่าวที่มีชื่อเสียงจาก Voice of America ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณผ่าน Skype จาก         กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
1.  นางสาวนิตยา มาพึ่งพงศ์    หัวหน้าทีม …

Read more »

Headline »

[27 ก.ค. 2015 | No Comment | ]
การจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ประจำปี ๒๕๕๘

การวิเคราะห์ Key Message

ทักษะสำคัญสำหรับบุคลากรด้านข่าวและรายการ
ในยุคทีวีดิจิตอล วิทยุออนไลน์ โซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้ง่าย บุคลากรด้านข่าวและรายการที่หน้าตาสวยหล่อ ลีลาน้ำเสียงดึงดูด อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป เพราะผู้ชมผู้ฟังต่างมีช่องทางการบริโภคข่าวสารแบบมีสีสัน สร้างความฮือฮา หวือหวา จากสื่อกระแสนิยม และสิ่งเดียวที่จะเป็นตัวช่วยให้สื่อกระแสหลักสามารถมัดใจผู้ชมผู้ฟังได้ คือ การนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บุคลากรด้านข่าวและรายการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ในฐานะ CKO (Chief Knowledge Office) จึงมีดำริให้ คณะทำงาน KM สปข.๓ นำองค์ความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน” มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ในองค์กร KM ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์และสื่อสารของบุคลากรด้านข่าวและรายการในสังกัด สปข.3 โดยมีการจัดประชุม Focus Group เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เพื่อแสวงหาความรู้ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ สื่อมวลชนในพื้นที่ และทีมข่าว VOA ภาคภาษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย
1.รศ.ธีรภัทร วรรณนฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (อดีต ผอ.สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน)
2.อาจารย์นฤมล วันทนีย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3.นายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐ ภาคเหนือ
4.อาจารย์สุรพล เจียตระกูล ผู้ก่อตั้ง Mobile Radio Station (Online) YOURS RADIO

ทีมข่าวที่มีชื่อเสียงจาก Voice of America ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณผ่าน Skype จาก         กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
1.  นางสาวนิตยา มาพึ่งพงศ์    หัวหน้าทีม …

KM 2557 Cloud Media Server »

[9 ก.ย. 2014 | No Comment | ]

อ่านต่อวารสาร กรกฎาคม 2557

KM 2557 Cloud Media Server »

[9 ก.ย. 2014 | No Comment | ]

อ่านต่อ วารสาร มิถุนายน 2557

 

KM 2557 Cloud Media Server, เรื่องทั่วไป »

[9 ก.ย. 2014 | No Comment | ]

อ่านต่อที่วารสาร เดือน พฤษภาคม 2557

KM 2557 Cloud Media Server »

[9 ก.ย. 2014 | No Comment | ]

อ่านต่อที่วารสารประจำเดือน เมษายน 2557

KM 2557 Cloud Media Server »

[5 มิ.ย. 2014 | No Comment | ]

1.
การใช้งาน ระบบ Qloud Media Server

 

ขั้นตอนในการใช้งานแอพพลิเคชั่น หลังจากทำการติดตั้งแล้ว ให้ทำการ เพิ่ม IP Server  โดยใส่หมายเลข IP ดังนี้ 202.129.35.13 port 8888 แล้วทำการกด save  ตอบ OK  หลังจากนั้นก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้แล้ว
ศทส.  ได้ทำการเปิดห้องให้กับ สทท.,สวท.,สวศ. และ ส.ปชส. ซึ่งทาง สวท.จะเป็น Clip news     สทท.,และ ส.ปชส. จะเป็น  VDO    ส่วน สปข.3 จะเป็น ภาพกิจกรรม

 
วิธีการส่งไฟล์เข้าสู่ระ
บบ

จะต้
องทำการติดตั้งโปรแกรมระบบส่งไฟล์ก่อน เช่น WsFTP หรือ  CoreFTP
โดยการติดต่อ Server ในการส่งภาพข่าว ให้ใส่หมายเลขไอพี Server คือ 202.129.35.13

Username : XXXXXX
Password  : XXXXXX
3.  หลังจากติดต่อได้แล้วให้ทำการเลือกห้องของตนเอง จะสร้างFolder ใหม่เพิ่มขึ้นมาได้ แต่จะไม่
สามารถลบข้อมูลได้

หลังจากการส่งข้อมูลแล้วสามารถตรวจเช็คข้อมูลผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Qloud Media ได้ ทันที

KM 2557 Cloud Media Server »

[5 มิ.ย. 2014 | No Comment | ]

Cloud Storage ยี่ห้อต่างๆ

Cloud Storage ก็ประหนึ่งเป็น Flash Drive ที่มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกใช้ ซึ่งที่บอกไปว่าประหยัดค่าใช้จ่ายนั้น คือเบื้องต้นเมื่อสมัครเป็นแอคเคาท์แต่ละยี่ห้อนั้น จะสามารถใช้งานได้ฟรีในพื้นที่ที่มีไม่มากมายนัก หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ ตามราคาที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ยกตัวอย่าง Cloud ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน พร้อมพื้นที่จัดเก็บของแต่ละผู้ให้บริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้งาน ทั้งนี้ลองศึกษาข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกกับแต่ละยี่ห้อเอาเองนะครับ